Het belang van de natuurlijke kringloop binnen de circulaire economie

In samenwerking met SummerLabb organiseerde ECO+BOUW en EcoBouw Salland een bijeenkomst rondom Circulair bouwen. Het doel van de bijeenkomst was het gezamenlijk benoemen van speerpunten voor de biologische kringloop van de Nederlandse circulaire bouw richting 2050.

Deelnemers waren niet alleen specialisten in (duurzaam) bouwen, maar ook architecten, studenten, overheid en docenten. Het uiteindelijke doel is tot samenwerking komen en gezamenlijk optrekken om circulair bouwen op de kaart te zetten. Hoofdvraag: welke stappen moeten we de komende jaren nemen om in 2050 circulair en CO2-neutraal te zijn en hoe past hier een natuurlijke kringloop bij?

Ingeleid door Jan Douwe Kroeske (SummerLabb) en na een welkomstwoord van organisator Patrick Schreven (ECO+BOUW) en Rens Borgers (EcoBouw Salland) ontstond een mooie discussie over de verschillende manieren van samenwerking en het belang hiervan voor de sector. Met name de shift van economische welvaart naar ecologische welvaart is belangrijk, en de overheid speelt hierin een belangrijke rol aldus de deelnemers.

In werksessies werden de deelnemers uitgedaagd dieper na te denken over de aanpak om circulair bouwen (en dan met name de biologische kringloop) en stellingen voor te bereiden die uiteindelijk samenkomen tot een concreet plan (manifest). Na de voorbereiding kreeg elke groep de mogelijkheid enkele stellingen te presenteren en aan de overige deelnemers te verdedigen. Enkele conclusies zijn:

  • De markt van circulair bouwen moet op gang worden gebracht met investeringen;
    • door heel helder de toegevoegde waarde te laten zien van een circulair gebouw
  • Kennisversnippering tegen te gaan en één loket te organiseren met relevante informatie;
  • Een vernieuwde definitie van circulair bouwen, zodat iedereen het begrijpt
  • Enerzijds te werken aan nieuwe regelgeving rondom bouwen en anderzijds intrinsieke motivatie stimuleren;
  • Toegevoegde waarde (van biobased circulair bouwen) duidelijk maken aan financieringsmaatschappijen

Hoofdconclusie was dat de transitie naar duurzaam nu echt op gang komt, en dat circulair bouwen daar een belangrijke rol in speelt. Daarvoor moeten nog flinke stappen worden gezet. Deze dag is een mooie start voor intensieve samenwerking en een gezamenlijk verhaal. Jan Douwe Kroeske vatte het samen door te stellen dat de initiatiefnemers samen met de circulaire bouw een kennisknooppunt moet worden. Met als doel snelheid te maken, zorgen voor een uniforme boodschap en te werken aan de toegevoegde waarde van biobased circulair bouwen.